Stred a východ SK +421 944 704 600

Západ SK +421 944 627 950

CZ +420 773 566 676

Postup prihlásenia vozidla zo zahraničia – kalkulačka pre rok 2023

4. júl 2023 | Nezaradené

Ak ste sa stali vlastníkom nového alebo jazdeného vozidla dovezeného zo zahraničia, čaká Vás proces prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel Slovenskej republiky. V prípade nového vozidla, prihlásenie zvyčajne zabezpečuje autorizovaný predajca. Pri dovezených vozidlách je štandardná dĺžka prihlasovacieho procesu 30 kalendárnych dní, podľa rýchlosti okresného úradu. V prípade, že sa obrátite na nás, Vaše vozidlo prihlásime bezstarostne do 5 pracovných dní.

1. Úradný preklad dokumentov

Na prihlasovacie úkony budete potrebovať úradne preložený technický preukaz vydaný v krajine pôvodu vozidla ako aj kúpnopredajnú zmluvu alebo faktúru. Ak sú spomínané dokumenty v českom jazyku, preklad nie je nutný.

2. Kontrola originality

Cieľom kontroly originality je predchádzať falšovaniu, krádežiam vozidiel a iným nezákonným činnostiam súvisiacim s vozidlami. Zabezpečuje sa tým aj bezpečnosť a ochrana spotrebiteľa pri kúpe a predaji vozidla.

Po vykonaní kontroly originality je vydávaný odborný posudok o kontrole originality, ktorý potvrdzuje, že vozidlo je pôvodné a v súlade s platnými predpismi. Tento certifikát je platný po dobu 15 dní od dátumu kontroly.

Potrebné dokumenty:

 • Platný preukaz totožnosti / splnomocnenie 
 • Originál aj preložený technický preukaz 
 • Originál aj preložená faktúra alebo kúpnopredajná zmluva 
 • Osvedčenie o zhode vozidla COC (len v prípade, že výrobca vozidlu takéto osvedčenie vystavil)

3. Technická kontrola

Technická kontrola slúži na overenie technickej bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla. Ak je dovezené vozidlo staršie ako 4 roky, je nevyhnutné kontrolu podstúpiť, aby sa zabezpečilo, že vozidlo spĺňa platné normy a predpisy v danej krajine. Technická kontrola zahŕňa skúšky rôznych aspektov vozidla, ako sú brzdy, svetlá, pneumatiky, podvozok a ďalšie súčasti. Cieľom tejto kontroly je zabezpečiť, že vozidlo je bezpečné a schopné plniť všetky technické požiadavky na cestách. Ak má vozidlo platný doklad o kontrole z krajiny vývozu je možné dokument úradne preložiť, čím vám odpadne povinnosť absolvovať kontrolu na území Slovenska.

Potrebné dokumenty:

 • Odborný posudok z kontroly originality 
 • Platný preukaz totožnosti / splnomocnenie 
 • Originál aj preložený technický preukaz 
 • Originál aj preložená faktúra alebo kúpnopredajná zmluva 

4. Emisná kontrola

Emisná kontrola slúži na overenie množstva emisií, ktoré vozidlo vypúšťa do ovzdušia. Jej cieľom je zabezpečiť, že vozidlo spĺňa emisné normy stanovené pre danú krajinu. V prípade, že dovezené vozidlo je staršie ako 4 roky, je túto kontrolu potrebné podstúpiť. Zahŕňa meranie emisií výfukových plynov a overenie, či hodnoty sú v súlade s príslušnými emisnými normami. Ak má vozidlo platný doklad o kontrole z krajiny vývozu je možné dokument úradne preložiť, čím vám odpadne povinnosť absolvovať kontrolu na území Slovenska.

Potrebné dokumenty:

 • Odborný posudok z kontroly originality 
 • Platný preukaz totožnosti / splnomocnenie 
 • Originál aj preložený technický preukaz 
 • Originál aj preložená faktúra alebo kúpnopredajná zmluva

5. Recyklačný poplatok

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

Výšku recyklačného poplatku zistíte na webovej stránke www.idovoz.sk – zadaním VIN čísla vozidla.

6. Okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu – na stiahnutie. Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla a uznaní jeho typového schválenia sa berie ako doklad o nadobudnutí vozidla pre účely prihlásenia.

Toto rozhodnutie potvrdzuje, že vozidlo spĺňa všetky potrebné technické a bezpečnostné normy. Tento proces trvá približne 30 kalendárnych dní pri štandardnom poplatku 100€. Zrýchlené konanie do 5 dní je spoplatnené sumou 300€.

Potrebné dokumenty:

 • Vyplnenú žiadosť
 • Odborný posudok z kontroly originality ( originál aj kópia – kópia zostáva na okresnom úrade )
 • Protokol z technickej a emisnej kontroly ( originál aj kópia – kópia zostáva na okresnom úrade )
 • Originál aj preložená faktúra alebo kúpnopredajná zmluva
 • Platný preukaz totožnosti / splnomocnenie 
 • Originál aj preložený technický preukaz 

Uhradený recyklačný poplatok na www.idovoz.sk

7. PZP – Povinné zmluvné poistenie

Pre zápis vozidla do evidencie je potrebné mať doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia, ktorý sa zvyčajne nazýva poistná zmluva alebo poistná karta. Tento doklad sa predkladá príslušným orgánom pri zápise vozidla a slúži ako potvrdenie o existencii platného poistenia.

8. Dopravný inšpektorát

Samotné prihlásenie vozidla je potrebné vykonať buď na základe miesta trvalého pobytu majiteľa vozidla alebo adresy prevádzkarne. Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Pracovník dopravného inšpektorátu ju po predložení potrebných dokumentov vyplní za vás. Ak výrobca vozidla vystavil osvedčenie o zhode vozidla (COC – Certificate of Conformity), je povinnosťou vlastníka predložiť toto osvedčenie orgánu Policajného zboru. Orgán Policajného zboru overí osvedčenie o zhode vozidla COC, potvrdí ho podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla. Výšku registračného poplatku pre vaše vozidlo si môžete vypočítať v našej kalkulačke. Poplatok za vydanie 2ks plechových EČV je 33€.

Potrebné dokumenty:

 • Platný preukaz totožnosti / splnomocnenie 
 • Potvrdenie o uzavretí PZP
 • Doklad vystavený okresným úradom o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia
 • Osvedčenie o evidencii časť ll  vystavené okresným úradom ( veľký technický preukaz )
 • Osvedčenie o zhode vozidla COC (len v prípade, že výrobca vozidlu takéto osvedčenie vystavil)

9. Administratívna STK+EK

Administratívna kontrola zahŕňa overenie potrebných dokladov a registrácie vozidla. Kontroluje sa, či je vozidlo správne evidované, zaplatené povinné poistenie, daň z motorových vozidiel a iné administratívne povinnosti. Administratívnu kontrolu je nutné vykonať najneskôr do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie.

Dovoz značiek až k Vám domov

Narozdiel od ostatných spoločnosti poskytujeme dovoz prevozných značiek až k vám domov nonstop aj cez víkend alebo sviatok

Prihlásenie vozidla z tretích krajín

Vieme vam prihlásiť auto dovezené z tretích krajín (Blízky východ, Pobalstké štáty alebo Severná Amerika)

Pobočky v dvoch krajinách

V roku 2023 sme rozšírili našu prítomnosť a teraz nájdete naše obchodné zastúpenie aj v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe.