Stred a východ SK +421 944 704 600

Západ SK +421 944 627 950

CZ +420 773 566 676

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevozky.sk – Aeos Invest s.r.o. dbá na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky nami spracovávané osobné údaje na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu.

Čo je osobný údaj

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Čo to je spracovanie osobných údajov

Pod právnickým pojmom spracovanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

Aeos Invest s.r.o.

so sídlom: Snp 595/141, Žiar nad Hronom  965 01

IČO: 53 669 886

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@prevozky.sk alebo písomne na našej adrese.

Uvedené zásady sú uplatňované pre všetky projekty realizované prevádzkovateľom.

Aké webové portály prevádzkujeme

Aeos Invest s.r.o. prevádzkuje portál prevozky.sk

Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, prístup do newslettera, kontaktný formulár a pod.

Newsletter

Ak sa prihlásite na odber newsletter-a, uchovávame si vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom zasielania informácií o našich novinkách a aktivitách.

Online dotazníky, prieskumy

Ak sa zúčastníte prieskumu alebo sa rozhodnete urobiť si online dotazník, uchovávame si údaje ako najmä vaše meno a priezvisko, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Odporúčania – referencie na produkty a služby

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nižšie uvedené nasledovné účely.

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri objednávke používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Pre účely fakturácie a účtovníctva spracúvame fakturačné údaje v rozsahu: u FO – meno, priezvisko, adresa, u PO – názov, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť aktualizáciu údajov, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Vaše kontaktné údaje tiež využívame na zasielanie zľavových poukážok či darčekov, na ktoré vám vznikol nárok.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných v týchto zásadách.

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili.

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Sú nimi napríklad MailChimp, WooCommerce, GoogleAnalytics, GoogleAds, DropBox, GoogleDrive (cloudové služby), DIVI a CMS systém WordPress alebo vývojári našich softwarových aplikácií, či správca webu a osobe zodpovednej za účtovníctvo či správu dát.

Vaše osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú nám dotknutá osoba poskytla súhlas alebo kým nám príslušný súhlas neodvolala.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú aj vtedy, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov podľa Nariadenia, ktorého osobné údaje sú spracovávame, máte nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom (t.j. právo získať informácie, či sú vaše údaje spracovávané, a ak sa ich spracovávanie potvrdí, máte právo k nim získať prístup);
  • právo na opravu osobných údajov (t.j. žiadať opravu ak zistíte, že spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, či neaktuálne);
  • právo požadovať vysvetlenie (t.j. ak máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov narúša ochranu vášho osobného života alebo dochádza k spracovaniu v rozpore s právnymi predpismi);
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (t.j. právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov);
  • právo na vymazanie osobných údajov (t.j. v prípade ak vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané, odvoláte svoj súhlas);
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  • právo na prenosnosť údajov (tj. právo požadovať, aby vaše údaje dostala tretia osoba);
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov;
  • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené vyššie.

Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 kalendárnych dní, o čom vás budeme informovať.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese: info@prevozky.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 1.6.2023.